فا | En

دمنوش چای سبز و لیمو


دمنوش چای سبز برفود دمنوش چای سبز حاوی آنتی اکسیدان های بسیار قوی و موثر در چای سبز و استفاده موثر از آن کاهش چشم گیری برای ابتال به سرطان برای افراد به همراه خواهد داشت. برای درک این موضوع تنها این را بدانید که میزان آنتی اکسیدان های موجود در آن 100 برابر تاثیر گذارتر از ویتامین C و 25 برابر تاثیر گذارتر از ویتامین E است با نوشیدن دمنوش چای سبز متابولیسم ) سوخت و ساز ( چربی های بدن تسریع میشود و به این ترتیب چربی اضافه در بدن ذخیره نمیشود. کاتچین موجود در دمنوش چای سبز باعث از بین بردن باکتریهای مولد مسمویت غذایی یا سم تولید شده توسط این باکتریها میشود. ویتامین سی موجود در چای سبز باعث تقویت سیستم ایمنی بدن میشود. بدلیل اختالل در جذب چربی و آهن موجود در غذا، چای سبز را دوساعت قبل یا بعد از غذا بنوشید. چای سبز ، تخیله کننده بلغم زائد در بدن میباشد؛ پس میتواندباعث الغری در افراد بلغمی مزاج شود.

نظر خود را وارد کنید
نظرات کاربران